:: پرسش‌های متداول ::
:: وام و تسویه حساب
# تعهد محضری که خواسته شده فقط یک بار .برای اولین وام است یا اینکه برای هر وام باید تعهد جدید بیاوریم؟ داشتن کارت معمولی بانک تجارت کافیست یا اینکه حتما باید تجارت کارت جوان باشد؟

با سلام

یک تعهد محضری کافی می باشد

کارت عابر بانک تجارت باشد نوع آن مهم نمی باشد

کرمانشاهی - اداره امور وامها


۱۳۹۰/۷/۱۰ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید