:: پرسش‌های متداول ::
:: تغذیه شامل : کیفیت و کمیت غذا، کارت تغذیه ،افزایش اعتبار اینترنتی ،رزرو اینترنتی ،دستگاه غذا
# دانشجویانی مهمان کارشناسی چه طور کارت برای غذا و استفاده از امکانات رفاهی می توانند داشته باشند؟

دانشجوی مهمان کارشناسی برای دریافت کارت غذا می بایست از آقای خسروی رئیس محترم اداره پذیرش کارشناسی  تاییدیه ای ارائه نمایند تا کارت موقت غذا برایشان صادر گردد


۱۳۹۱/۷/۲۲ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید